โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานประเทศเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติ ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2551 – 2553)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 1271
  • Total: 81.063