โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 130/2555 เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติการสั่งจ่ายเงินและลงนามในสัญญาเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพํมนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 852
  • Total: 123.638