โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 264/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 865
  • Total: 123.650