โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสั่ง พก.ที่ 84 /2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 902
  • Total: 123.686