โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ประกาศ: 
16 กรกฎาคม 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 719
  • Total: 79.096