Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ.....

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายละเอียดดังนี้

1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน (กดเพื่อดู)

2. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พรบ. (กดเพื่อดู)

( แก้ไขเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ )