โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชน ภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคม อาสาสมัครในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนเครือข่ายด้านคนพิการในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประธานองค์กรเครือข่ายชุมชนเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน


  • Today: 165
  • Total: 73.527