โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หวังส่งเสริมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

วันนี้ (9 ก.ค. 63)เวลา 13.30 น.นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนพวงศ์1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาบรรยาย โดย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะได้ทั้ง ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับไปปรับใช้กับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตามมาตรการกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร

 


  • Today: 645
  • Total: 79.024