โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาด้านการใช้ระบบการกู้ยืมเงินและ ระบบติดตามหนี้สินของกองทุนฯ คนพิการ (ภาคเหนือ) ประจำปี 65

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญฯ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาด้านการใช้ระบบการกู้ยืมเงินและ ระบบติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบงานกองทุนฯ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบงานการให้บริการคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ เช่น ระบบการให้บริการกู้ยืมเงิน ระบบติดตามหนี้สิน เป็นต้น และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้ระบบในการปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับในปีงบประมาณ 2565 กองกองทุนฯ ได้เปิดระบบให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นคำร้องกู้ยืมเงินกองทุนฯ ผ่านเว็บไซต์ของกรม พก. หรือ ผ่านทางระบบกองทุนฯ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงบริการของกองทุนฯ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และเพื่อให้การปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. พนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร นักพัฒนาสังคม หรือผู้แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

________________

#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

TikTok : @dep_255

แกลเลอรี่