โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร ให้ หน่วยงานในสังกัด หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คนหูหนวก

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดบริการต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษามือมีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานด้านการสื่อสาร สามารถจัดบริการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย อันจะส่งผลให้คนหูหนวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงสิทธิด้านการสื่อสารในสังคมอย่างรอบด้านและการมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ซึ่งกิจกรรมภายในการฝึกอบรมประกอบด้วย การอภิปรายประวัติภาษามือ โครงสร้างภาษามือ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติภาษามือไทย ฝึกปฏิบัติการทักทาย การใช้ภาษามือในประโยคคำถาม อารมณ์ ความรู้สึก และการประเมินเพื่อทดสอบการใช้ภาษามือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จำนวน 46 จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ ทุกสาขา (Service-Link) จำนวน 5 แห่ง วิทยากรและเจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมงาน


  • Today: 1445
  • Total: 79.806