โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรมเครือข่าย “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” มุ่งขยายเครือข่ายคนพิการในพื้นที่ จ. เพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ทั้งนี้มีการจัดบูธกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมงานอาชีพนักเรียนพิการ จากโรงเรียนโสตศึกษา จ.เพชรบูรณ์ และเครือข่ายมูลนิธิเมาไม่ขับ โดยได้รับเกียรติจาก นายยุพราช  บัวอินทร์ มาบรรยายเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการเชิงรุก. และอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.เพชรบูรณ์ แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ. เพชรบูรณ์ เครือข่ายเมาไม่ขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์บริการคนพิการ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายที่เข้าร่วม จำนวน 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พก. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ พก. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิต จังหวัดเพชรบูรณ์


  • Today: 1508
  • Total: 83.639