โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมขับเคลื่อนงานด้านแรงงานคนพิการ หวังส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านแรงงานของคนพิการ โดยหารือการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานระบบข้อมูลด้านแรงงานของคนพิการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ได้อย่างยั่งยืน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

 


  • Today: 179
  • Total: 73.541