โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมหารือการส่งเสริมคนพิการสู่การมีงานทำ ม.35

วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ (พก.) โดย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและอาชีพคนพิการ 8 แห่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) กลุ่ม Vulcan และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมคนพิการสู่การมีงานทำ ม.35 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล AI trainer ทำหน้าที่เตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI โดยมุ่งเน้นให้คนพิการเกิดการจ้างงานจากสถานประกอบการ และยังสามารถเป็นเจ้าของข้อมูล AI ได้อีกด้วย

 

แกลเลอรี่


  • Today: 1444
  • Total: 79.805