โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ผส. ประชุมหารือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

วันนี้ (8 พ.ค.63) เวลา 15.00 น.  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเป็นประธานการประชุม เพื่อหารือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด กรม พก. และผู้แทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และเป็นการประชุมผ่านระบบ Live Conference พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

 


  • Today: 945
  • Total: 84.604