โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. รุกงานประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการ สู่ความเป็นมืออาชีพ

วันนี้ (20 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. พก. โดยสำนักงานเลขานุการกรมจัดการอบรมโครงการ “สร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้คนพิการและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง รวมถึงสร้างความเข้าใจให้สังคมอย่างสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ พก. โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วมและใช้งานได้จริง ได้แก่ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจับประเด็นเล่าเรื่องข่าว การเขียนข่าว การเก็บข้อมูล และประเด็นการตอบคำถาม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะทำงาน รมว.พม. นำโดยนายบุญยอด สุขถิ่นไทย ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทั้ง 22 หน่วยงาน และกลุ่มสื่อสารองค์กร พก. รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ โรงแรม เดอะลอฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร


  • Today: 1401
  • Total: 79.764