โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือเตรียมจัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มช่วยเหลือตนเองของคนพิการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อธิบดี พก. มอบหมายให้นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มช่วยเหลือตนเองของคนพิการ (Workshop on Strengthening Self-Help Group of Persons with Disabilities in ASEAN+3 countries) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563 ประเด็นการดำเนินงานด้านคนพิการ และกำหนดประเด็นการประชุมที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 และแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิด้านคนพิการสู่ระดับสากล โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

 


  • Today: 424
  • Total: 81.548