โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ

วันนี้ (11 ก.ย. 63) เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชั้น 25 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ การบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดการบูรณาการงบประมาณด้านคนพิการเข้ากับงบประมาณกระแสหลัก (Disability Inclusive Development : DID) การเรื่องร้องเรียนของคนพิการ การจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม

 


  • Today: 1508
  • Total: 83.639