โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วมพบทีมผู้บริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

วันนี้ (15 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น.  อธิบดี พก. มอบหมายให้นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมพบหารือกับทีมผู้บริหารสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งประเด็นข้อเสนอสำคัญ คือ การเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการและกลุ่มเปราะบางทางสังคม จำนวน 13 ล้านคน จำนวน 3,000 บาท แบบถ้วนหน้า เนื่องจากกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การมีส่วนร่วมในโครงการและแผนงานภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบนโยบาย 400,000 ล้านบาท ระหว่างองค์กรคนพิการในพื้นที่กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมถึงการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19

 


  • Today: 881
  • Total: 84.541