โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เข้าร่วม นำเสนอผลการดำเนินงานรายกรมฯ จาก “เปราะบางสู่เข้มแข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) บูรณาการภาคีเครือข่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

🔻วันนี้ (9 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานรายกรมฯ และร่วมกิจกรรม : ปฏิบัติการจาก “เปราะบางสู่เข้มแข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับ 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน
โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ
สำหรับ พก. ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) เขตบางเขน กรุงเทพฯ นับเป็นการขับเคลื่อนงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ นับเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการจัดการรายกรณี (Case Management) และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน โดยมีนวัตกรรม คือ สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานและขับเคลื่อนงาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
___________________________
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
 
facebook :
https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
 
youtube : shorturl.at/tvIM6
 

แกลเลอรี่


  • Today: 186
  • Total: 138.817