โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. โดยกองกองทุนฯ จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ. คนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 4

วันนี้ (31 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 4) เพื่อศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อปรับปรุง พ.ร.บ. พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยมีตัวแทนวิทยากรจากสำนักพระราชกฤษฎีกา ให้การบรรยาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พก. เจ้าหน้าที่กองกองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 


  • Today: 1382
  • Total: 79.745