โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิต มธ. ศึกษาดูงานด้าน Universal Design

วันนี้ (11 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านกรมประชาสังเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ พก. โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตชั้น ปีที่ 3 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายวิชา Universal Design รวมทั้งสิ้น 30 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และบ้านอยู่สบาย บริเวณด้านหน้ากรม พก. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวลต่อไป


  • Today: 1367
  • Total: 79.730