โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่านในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิ 1) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา 1,000 บาท ในโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  2) การพักชำระหนี้คนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ 3) การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของคนพิการในพื้นที่ และ 4) การจัดระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ เป็นต้น โดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้คนพิการในระดับพื้นที่สามารถเข้าถึงสิทธิและการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

 


  • Today: 811
  • Total: 84.472