โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ โดยมี รมว.พม. นำลงพื้นที่

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 10.00 น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีม พม. One Home จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  นำโดย พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชน อีกทั้งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนตำบลบูรณาการทุกช่วงวัย และเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์เครือข่ายคนพิการในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เวลา 16.45 น. อธิบดี พก.และผู้บริหารกระทรวง พม. เดินทางไปจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยม หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.ประกอบด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูเด็ก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและ นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 

 

 

 


  • Today: 55
  • Total: 81.738