โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายประจำปี 2562 รวมถึงเพื่อทราบการขับเคลื่อนงานสำคัญด้านคนพิการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวง พม. ผู้แทนองค์กรคนพิการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 


  • Today: 70
  • Total: 81.753