โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ พม. 20 ปี มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของทิศทางองค์กร สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการรับฟังและระดมความคิดเห็นในการทบทวนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตภายในระยะ 20 ปี และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารของกระทรวง พม. นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาสังคม ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับทิศทาง นโยบาย และกรอบการพัฒนาในทุกระดับ และผลักดันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทิศทางองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 

สำหรับกิจกรรมช่วงบ่าย มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคภาพชีวิตที่ดี กลุ่มที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มที่ 3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม และกลุ่มที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคมโดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 181
  • Total: 73.543