โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2562

 

 

 

 

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ซึ่งแบ่งประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) คนพิการต้นแบบ จำนวน 63 รางวัล 2) องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 31 รางวัล 3) องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ จำนวน 45 รางวัล และ4) สถานที่ดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จำนวน 10 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 149 รางวัล โดยในปี 2562 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda) โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนา success stories สู่ความเป็นต้นแบบ จากหน่วยงานต้นแบบ เพื่อนำเสนอความสำเร็จและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านคนพิการอีกด้วย โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยคนพิการต้นแบบ ผู้นำองค์กร ด้านคนพิการ และผู้แทนหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ เข้าร่วมงาน 

 

  • Today: 59
  • Total: 81.742