โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมศักยภาพขององค์กรเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการ องค์กรและสมัชชาเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 17

วันนี้ (20 ส.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ ชลพฤษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมศักยภาพขององค์กรเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการ องค์กรและสมัชชาเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิด้านต่าง ๆ ตามกฎหมายของคนพิการทางจิต การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บกพร่องทางจิตในเรื่องทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการจัดสมัชชาเพื่อทบทวนการทำงานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ และสมาชิกเครือข่ายที่เกิดขึ้นทั้งเก่าและใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

 


  • Today: 198
  • Total: 73.559