โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ให้สัมภาษณ์โดย น.ศ. ปริญญาเอก จาก University of Leeds สหราชอาณาจักร เพื่อประกอบการวิจัยด้านคนพิการ

วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 08.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ให้เกียรติสัมภาษณ์ นางสาวเจนจีรา บุญสมบัติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสังคม จาก University of Leeds สหราชอาณาจักร ณ ห้องรับรองอธิบดี พก. ชั้น 3  อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของนโยบายการจ้างงานคนพิการต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการในประเทศไทย (How and to what extent can disability employment policies enhance the inclusion of persons with disabilities in Thailand)  ซึ่งการสัมภาษณ์ดังกล่าวมุ่งให้ความสำคัญและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายด้านการจ้างงานคนพิการในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 


  • Today: 1400
  • Total: 79.763