โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 3 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

1. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ สช.สนพ.ว. 0325/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

2. สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ กค 0824/ ว 390 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดสรร เพื่อขึ้นรายชื่อ กรรมการรัฐวิสากิจ ประจำปี 2564

3. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ที่ พณ 1101/ว 773 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ ประจำหน่วยงาน พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร

มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1003
  • Total: 136.125