โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงาน ป.ย.ป. ที่ นร 1500/ว 9 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การรับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล
2. สถาบันการบินพลเรือน ที่ สบพ 130(2)/15 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เชต 3 ที่ ศธ 04019/ว 1433
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพด)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง