โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 6 เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

  1. คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สว (กสม) 0008/(ส) ว 219 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะรับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
  2. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ดศ 0501/ว 1185 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การติดต่อราชการกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ อว 0301/6623 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การรับส่งหนังสือราชการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ พณ 0601/ว 1320 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การรับส่งหนังสือราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ด่วนที่สุด ที่ พณ 0601/ว 1183 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  6. กรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0404/ว 145 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อรับ-ส่งกับกรมการขนส่งทางบก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง