โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รับโอน รับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการต่างประเทศ

       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้ายย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 789 กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองการต่างประเทศ โดยสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตามวันเวลาราชการ กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราส่งไปษรณ๊ย์เป็นสำคัญ เอกสารที่ส่งหลังวันปิดรับสมัครจะไม่รับพิจารณา

 

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง