โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างที่ปรึกษาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 856
  • Total: 76.212