โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมู,ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะที่ 5 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมู,ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะที่ 5 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2566

มีค่าลงทะเบียนท่านละ 5,890.- บาท (ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง