Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. หารือแนวทางการผลิตและพัฒนาล่ามภาษามือ

พก. หารือแนวทางการผลิตและพัฒนาล่ามภาษามือ

17-04-2567
พก. เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนฯ กระเสียวโมเดล ครั้งที่ 13/2567

พก. เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนฯ กระเสียวโมเดล ครั้งที่ 13/2567

17-04-2567
พก. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองนำร่อง 5 แห่ง

พก. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองนำร่อง 5 แห่ง

11-04-2567
พก. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS ACADEMY และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ครั้งที่ 2/2567

พก. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS ACADEMY และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ครั้งที่ 2/2567

11-04-2567
พก. ให้สัมภาษณ์รายการ

พก. ให้สัมภาษณ์รายการ "Oh ! I See (อ๋อ ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง)"

11-04-2567
พก. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 4/2567

พก. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 4/2567

11-04-2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Media พก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (คนที่ 1) ภายใต้โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผลิตสื่อฯ สำหรับใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านบุคลากรและสวัสดิการ ภายใต้โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาคนพิการ ภายใต้โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อมูล ภายใต้โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือดูแลคนพิการที่ประสบปัญหาและดำเนินงานสวัสดิภาพคนพิการ ภายใต้โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (คนที่ 2) ภายใต้โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเลขานุการ ภายใต้โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก
ราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗)
ราคากลางการจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (เม.ย. 67 - ก.ย. 67)
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ราคากลาง จ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (ธ.ค. 66 - มี.ค. 67)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ของส่วนกลางฯ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนมีนาคม 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนมกราคม 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนธันวาคม 2566
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนตุลาคม 2566
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 เดือนมีนาคม 2567
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโร new
สำนักงานธนานุเคราะห์ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักการเงินและข้อมูล
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นักการเงินและข้อมูล สถานธนานุเคราะห์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมประมงขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
กรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนานุเคราะห์เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักการเงินและข้อมูล
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ และรางวัลการประกวดภาพถ่ายคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖
📣📣พก. ขอเชิญชวน คนพิการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) new
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566
รับสมัครผู้แทนเยาวชนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การพ้นสภาพการคุ้มครองของผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ประกาศของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี เรื่อง การพ้นสภาพและสืบทายาทของผู้ใช้บริการกรณีเสียชีวิตหรือหลบหนี
จดหมายข่าวสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ประจำเดือนธันวาคม 2566
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ new
กรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรสู่ Model การสร้างความยั่งยืน ในสังคมไทย
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th