Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานการณ์คนพิการ 30 มิถุนายน 2563 (รายไตรมาส)

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ดาวน์โหลด รายละเอียดข้อมูลคนพิการ 30 มิ.ย.63.pdf