โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สิทธิคนพิการ มีอะไรบ้าง?

-เอกสารและรายละเอียดประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

-คุณสมบัติ เงื่อนไข และเอกสารประกอบการกู้เงินกองทุนฯเพื่อประกอบอาชีพ

-บริการผู้ช่วยคนพิการ

-สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

-ล่ามภาษามือ


  • Today: 1003
  • Total: 136.125