Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรสู่ Model การสร้างความยั่งยืน ในสังคมไทย

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรสู่ Model การสร้างความยั่งยืน ในสังคมไทย 

ซึ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้วยหลักจิตวิทยา โดยหลังจบการฝึกอบรม จะได้ประโยชน์ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านองค์กร

    - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน / การประชุม

    - ลดข้อผิดพลาด / ข้อร้องเรียน / งบประมาณ

    - ลดอุบัติเหตุ ภายใน - ภายนอก

    - เพิ่มประสิทธิภาพภาพการใช้งบประมาณ / ผลผลิต

 2. ทีมงาน 

    - การสื่อสารในทีมดีขึ้น

    - สร้างความสัมพันธ์ธภาพในทีม

    - เรียนรู้การเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี

    - ลดความขัดแย้งในทีม

3. ตนเอง 

    - ลดความเครียดที่เกิดจากการทำงาน

    - ลดภาวะหมดไฟในการทำงาน

    - สุขภาพกาย และใจดีขึ้น

    - ลดอัตราการลดออก


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th