Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2566

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2566

ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ (ถนนรัชดาภิเษก)

มีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,990.- บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th