Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ITA 2566

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11 แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O18  E-Service
O19  แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O21  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22  รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
O33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 


Copyright © 2020 - 2023 qlink